That was my spaceship (23/31)

Smokey mountains (25/31)